ДЕП

Регламент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, издаден от Европейския Съюз изисква издаването на Декларация за експлоатационни показатели т. нар ДЕП. С тази декларация производителят поема отговорност, че доставените продукти отговарят на декларираните експлоатационни показатели. На базата на тази декларация, от производителя се изисква да постави СE маркировка на продуктите си, за да бъдат продавани на пазара. С маркировката CE ние заявяваме, че за съответните продукти е издадена декларация за експлоатационни показатели. И Декларацията за експлоатационни показатели и CE маркировката съдържат всички характеристики на продуктите изисквани от съответните стандарти (БДС EN). Ние съхраняваме тези декларации за експлоатационни показатели за период от 10 години и при поискване, винаги можем да Ви ги предоставим в рамките на този период.