Сертификати

Качеството на бетоните произвеждани от бетонов център „Хидрострой” АД се гарантира от:

1. Сертификат за съответствие на произвежданите строителни продукти  – 01-НУРВСПСРБ-217, който е в съответствие с БДС EN 206: 2013 и БДС EN 206: 2013+А1:2016/NA:2017, лицензът за оценяване съответствието на строителните продукти е издаден от „Дедал - Оценяване и Сертификация” OOД гр.Несебър.

2. Въведена и поддържана от производителя Система за производствен контрол.

3. Ежедневния контрол на произвежданите бетони, разтвори и изделия от пластичен бетон в лаборатория.

4. Контрол на качеството на входящите материали, чрез сертификати от доставчиците.

5. Бетоновия възел се управлява от софтуерна система, която контролира целия процес на качествено производство на различните класове бетони.

На основание сертификатите за съответствие и протоколите от текущ контрол, фирмата издава на всички свои клиенти Декларации за съответствие.

 

dedal сертификат